Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής της α’ φάσης των προτάσεων για την 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Ημερομηνία: 15/12/2017
Σας ενημερώνουμε ότι
η πλατφόρμα υποβολής της α’ φάσης των προτάσεων για την

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα:

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-dep

Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email:

helpelidekdep@elidek.gr