Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Ημερομηνία: 01/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώθηκε σήμερα η 1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών
ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας.
Κύριος στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών
έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας.
Τα ερευνητικά έργα θα μπορούν να υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της
χώρας, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά,
με την στήριξη του επιστημονικού δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών στους φορείς όπου
αυτά θα υλοποιηθούν.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 53.000.000 €. Ποσό
33.000.000 € θα διατεθεί για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων και ποσό 20.000.000 € είναι
διαθέσιμο για την προμήθεια ερευνητικού/επιστημονικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, ο οποίος θα
έχει ευρύτερη στρατηγική σημασία για την εν γένει Ακαδημαϊκή, Ερευνητική και Επιστημονική
ανάπτυξη των φορέων στους οποίους θα εγκατασταθεί.

Στο παρακάτω link θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη:

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας