Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Ενημέρωση του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 1ης προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για τη στήριξη Ερευνητικών Έργων Μεταδιδακτόρων

Ημερομηνία: 20/11/2017