Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Οργανόγραμμα

 • Διευθύντρια
  • Αυτοτελές Νομικό Γραφείο
    
  • DPO
    
  • Διοικητικός/ή
   Διεθυντής/ντρια
   • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης,
    Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού
   • Τμήμα Ερευνιτικών
    Έργων
   • Τμήμα Διοικητικών
    Υπηρεσιών
  • Αυτοτελές Τμήμα
   Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Director
  • Independent Legal Office
    
  • DPO
    
  • Administrative
   Director
   • Department of Technical Support
    Facilities, Equipment & IT Systems
   • Deparment of
    Research Projects
   • Department of
    Administrative Services
  • Independent Department
   of Financial Services