Τομείς έρευνας

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υποστηρίζει την Έρευνα χωρίς γεωγραφικούς και θεματικούς αποκλεισμούς και με γνώμονα την αριστεία και την επιστημονική ποιότητα.

Ενδεικτικοί τομείς Έρευνας που μπορούν να υποστηριχθούν από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι οι παρακάτω:

  • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας
  • Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
  • Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα
  • Γεωπονικές Επιστήμες
  • Φυσικές Επιστήμες
  • Μαθηματικά και Επιστήμες Πληροφορίας
  • Επιστήμες Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Κοινωνικές Επιστήμες

Οι παραπάνω 9 τομείς αποτελούν και τους τομείς για κάθε ένα από τα 9 μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.