Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Τεχνολογικοί Πόροι

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. προχώρησε στη δημιουργία αναβαθμισμένης και φιλικής προς στο χρήστη διαδικτυακής πύλης https://hfri.grnet.gr/ υποβολής αιτήσεων υποτροφίας και ερευνητικών προτάσεων.

Σημαντική καινοτομία στον σχεδιασμό της νέας Πύλης αποτελεί ο εξατομικευμένος προσανατολισμός και προσαρμογή της στον χρήστη ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υποβάλλει την πρόταση/αίτησή του.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία:

  • Συστήματος Αξιολόγησης προτάσεων και αιτήσεων
  • Συστήματος εξαγωγής Στατιστικών Στοιχείων
  • Μητρώου Πιστοποιημένων  Αξιολογητών -Εμπειρογνωμόνων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Σχεδιάζεται η δημιουργία:

  • Συστήματος e-διαχείρισης εγγράφων
  • Συστήματος διαχείρισης Υποτροφιών και Ερευνητικών Έργων