Περιουσία/Πόροι

Περιουσία – Πόροι του ΕΛΙΔΕΚ

Οι αρχικοί πόροι του ΕΛΙΔΕΚ ανέρχονται σε 240 εκατ. ευρώ τα οποία προέρχονται απο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (60 εκατ. ευρώ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (180 εκατ. ευρώ).

Το ΕΛΙΔΕΚ έχει τη δυνατότητα να δέχεται:

  • Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  • Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.
  • Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.