Περιουσία/Πόροι

Περιουσία – Πόροι του ΕΛΙΔΕΚ

Οι αρχικοί πόροι του ΕΛΙΔΕΚ ανέρχονται σε 240 εκατ. ευρώ τα οποία προέρχονται απο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (60 εκατ. ευρώ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (180 εκατ. ευρώ).

Το ΕΛΙΔΕΚ έχει τη δυνατότητα να δέχεται:

 • Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.
 • Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Τομείς Έρευνας

Το ΕΛΙΔΕΚ υποστηρίζει την Έρευνα χωρίς γεωγραφικούς και θεματικούς αποκλεισμούς και με γνώμονα την αριστεία και την επιστημονική ποιότητα.

Ενδεικτικοί τομείς Έρευνας που μπορούν να υποστηριχθούν από το ΕΛΙΔΕΚ είναι οι παρακάτω:

 1. Φυσικές Επιστήμες
 2. Γεωπονικές Επιστήμες
 3. Μαθηματικά και Επιστήμη της Πληροφορίας
 4. Κοινωνικές Επιστήμες
 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 6. Περιβάλλον και Ενέργεια
 7. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
 8. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες
 9. Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα

Οι παραπάνω 9 τομείς αποτελούν και τους τομείς για κάθε ένα από τα 9 μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ.