Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Όλα

Αριστείο Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών απονέμεται φέτος σε Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
24/03/2020
Οδηγός Διαχειρισης – Υλοποιησης της Δράσης «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες», Έκδοση 1.3
23/03/2020
Αναβολή αποσφράγισης προσφορών στο πλαίσιο της με Α.Π. 23278/09.03.2020 Διακήρυξης 2/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006402763)
23/03/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης της 2ης Φάσης Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» στην Επιστημονική Περιοχή Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας
20/03/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της 1ης Φάσης Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» στις Επιστημονικές Περιοχές: Α. Φυσικές Επιστήμες, Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας), Δ. Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα και Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας
20/03/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης της 1ης Φάσης Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» στην Επιστημονική Περιοχή Η. Περιβάλλον και Ενέργεια
20/03/2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» – «Χρηματοδότηση-γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC»
20/03/2020
Αναστολή της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
19/03/2020
Διευκρινίσεις επί της παρ. 2.2.6 της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 2/2020(Α.Π. 23278/9.3.2020, ΑΔΑΜ:20PROC006402763)
17/03/2020
Λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19
16/03/2020