Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Αυγή Σαουλίδου

dpo@elidek.gr

τηλ: 210-6412421