Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων/αιτήσεων υποτροφιών ενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4429/2016 όπως ισχύει, τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, τις αποφάσεις του Υπουργού και του Επιστημονικού Συμβουλίου:

 • Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων διενεργείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Ιδρύματος
 • Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από επιτροπή αξιολογητών (5-20 μέλη) η οποία μπορεί να υποβοηθείται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
 • Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες και τα μέλη επιτροπών αξιολόγησης προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και έως τη δημιουργία αυτού από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α` 258) και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου.
 • Την Επιτροπή ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΘΕ.Σ.Ε.).
 • Οι ΘΕ.Σ.Ε. προτείνουν στο Επιστημονικό Συμβούλιο τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό εμπειρογνωμόνων από τον απαιτούμενο για τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αμέσως στους υποψηφίους, με εξατομικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση της απόφασης αξιολόγησης.
 • Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης για λόγους νομιμότητας της απόφασης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
 • Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τρία (3) μέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και έως τη δημιουργία αυτού από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α’ 258).
 • Η απόφαση της επιτροπής γνωστοποιείται στον Διευθυντή του Ιδρύματος και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
 • Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων εκδίδεται η απόφαση χρηματοδότησης από τον Διευθυντή του Ιδρύματος.
 • Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.
 • Η όλη διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων και εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν όλα τα μέρη που συμμετέχουν.


Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών & Εμπειρογνωμόνων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων του Ιδρύματος δημιουργείται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, από το οποίο προέρχονται οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και τα μέλη των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων καθώς και οι πιστοποιητές των χρηματοδοτούμενων έργων.

Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και η πιστοποίηση των μελών του Μητρώου πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και δύο (2) μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.