Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω:

 

Πρότυπα έγγραφα: