Διαδικτυακή πύλη EΛ.ΙΔ.Ε.Κ

3η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

Έναρξη Υποβολών:
23/10/2019
Λήξη Υποβολών:
13/01/2020
Προϋπολογισμός:
3,000,000.00 €

 

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

KΑΛΕΙ

  τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ, το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι), καθώς και φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλιστεί επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ ή ΕΚ-Ι,

να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της νέας Προκήρυξης
«Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης»

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο.

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 3.000.000,00€.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα

www.gsrt.gr

 

Συνημμένα