Μερική Ανάκληση της με υπ’ αρ. 6168_6.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων υπαλλήλων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.